Általános szerződési feltételek

Amely létrejött egyrészről:
Név:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:

mint Megbízó – a továbbiakban: Utas -, másrészről

Név:    Opál Travel Utazásszervező és Szolgáltató Kft.
Telephely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2.
Adószám: 12122994-2-13     
Nyt. Szám: U-000581/133/2005
Bankszámlaszám: OTP 11718000-20398538-00000000 (HUF),
 K & H Bank:10401093 - 49545156 – 57571011 (EUR)

Mint Megbízott – a továbbiakban: Opál Travel Kft. – között – együttesen Felek - a következők szerint:

Az Opál Travel Kft. Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254 § (1) és az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) számú kormányrendelet rendelkezései, illetve a jelen szerződési feltételekbe foglaltak az irányadóak.

1. Az utazási szerződés az előleg befizetésével, az utazási szerződés és mellékleteinek elfogadásával, írásban megrendelt utazás esetén a megrendelés visszaigazolásával, valamint az utazási szerződés és mellékleteinek elfogadásával jön létre.
Az Utas nevében meghatalmazott útján is megköthető az utazási szerződés. Abban az esetben, ha az Utas nem azonos a szerződést megkötő, így a szolgáltatásokat megrendelő személlyel, az Opál Travel Kft. kizárólag a szerződést megkötő személlyel áll szerződéses viszonyban. Ilyen esetben a szerződést megkötő személy köteles az Utast értesíteni és helyette eljárni. A meghatalmazó és a meghatalmazott közötti érdekellentétből vagy vitából származó követelésért az Opál Travel Kft. nem vállal felelősséget.


2. Ügyeleti cím és telefonszám:

Az Utas által szükség esetén elérhető ügyeleti cím és telefonszám: Opál Travel Kft. 1126 Budapest, Dolgos u. 2., telefon 487-0102.

3. E szerződés alapján az Opál Travel Kft. köteles a jelen szerződés mellékletét képező adatlapon meghatározott utazást, illetve az azzal összefüggő egyéb szolgáltatást teljesíteni, az Utas pedig részvételi díjat fizetni.
A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyász-, továbbá az útlemondási biztosítás díját.
Az utazással összefüggő szolgáltatások:
-    repülőjegy értékesítés
-    reptéri transzfer foglalása a szállodához
-    szállásfoglalás
-    járműbérlés
-    szerződött partnerek által hirdetett fakultatív program lehetőségek értékesítése

A felsorolt szolgáltatásokért az Opál Travel Kft csak akkor vállalja a teljes körű felelősséget, ha az Utas az Opál Travel Kft-vel szerződéses viszonyban álló partnerek ajánlatai közül választja ki az adott szolgáltatást.

Bármilyen egyéni kívánság esetén az Opál Travel Kft. segít a kért program megszervezésében, de ezek zökkenőmentes lebonyolításáért semmilyen anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal. (Ide tartoznak a partner irodák által nem hirdetett szállások, fakultatív programok, koncertek, előadások, sport rendezvények, belépőjegy értékesítés stb.)

A belépőjegyek vásárlásával kapcsolatos rendelkezéseket az Utazási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A légitársaságok utazási feltételeit, a nemzetközi megállapodásokon alapuló egyéb feltételeket, szabályokat és díjszabásokat a szerződő fél magára kötelezőnek ismeri el.

4. Fizetési feltételek:

A részvételi díj az alábbiak szerint esedékes:
A repülőjegyet és a repülőtéri illetéket legkésőbb az utazás megkezdése előtt 14 nappal köteles az Utas kifizetni, kivéve, ha a légitársaság másként rendelkezik. Fapados légitársaságok esetén a foglalást és az ezzel egyidejű jegykiállítást az Opál Travel Kft. csak a teljes részvételi díj befizetése esetén tudja elkészíteni.
Egyéb szolgáltatás (szállás, transzfer, autóbérlés, egyéb földi szolgáltatás) megrendelése esetén a fizetendő előleg összege a részvételi díj 40%-a. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő. Az Opál Travel Kft. a részvételi díj ettől korábbi megfizetését, vagy magasabb összegű előleg megfizetését kérheti, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő.
Amennyiben az Utas a részvételi díj teljes összegét a határidőig nem fizeti meg, az Opál Travel Kft. a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.

A részvételi díj kiegyenlíthető készpénzzel vagy banki átutalással.
- Átutalás esetén az Utas köteles a részvételi díjat a számlán feltüntetett határidőig olyan módon megfizetni, hogy a teljes összeg repülőjegy rendelése esetén legkésőbb a jegykiállítási határidő előtt 1 nappal, egyéb szolgáltatás megrendelése esetén az utazást megelőző 15. napig megjelenjen az Opál Travel Kft. bankszámláján. Ennek elmaradása esetén az Opál Travel Kft. jogosult – előzetes fizetési felszólítás nélkül, az Utas egyidejű értesítése mellett – az utazást törölni.
A részvételi díj emelésére a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamit a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt kerülhet sor. A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével.

5. A szerződés módosítása:

Az Utas a szerződés módosítását írásban vagy személyesen, illetve meghatalmazottja útján kezdeményezheti.

Szálláshely vagy egyéb földi szolgáltatás foglalása esetén a módosítást az Utas vagy meghatalmazottja az utazás megkezdése előtti 14. napig kezdeményezheti. Az Utas jogosult az utazásban való részvétel jogát harmadik személyre engedményezni az „R” 9. paragrafusában írt feltételekkel. Az Opál Travel Kft. ettől az időponttól eltérhet, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. Az Utas köteles a módosítással felmerült költségeket megtéríteni. A módosítás díja 5.000,- Ft, azaz ötezer forint módosításonként és személyenként.
Az Opál Travel Kft. az esetleges program és időpontváltozásokért értesítési kötelezettséget vállal az Utas által megadott címre, telefonszámra. Lényeges módosítás esetén az Utasnak a változás közlésétől számított 48 órán belül jogában áll az utazást lemondani vagy az időpontokat újra egyeztetni. Ezen túl a módosítást az Utas által elfogadottnak kell tekinteni.

Repülőjegy foglalás módosításának kérésekor a még ki nem állított repülőjegy ingyenesen változtatható a szabad helyek függvényében.
A módosítás kérésekor a már kiállított repülőjegy a légitársaságok utazási feltételei, szabályzata és díjszabásai alapján módosítási költséggel akkor változtatható a szabad helyek függvényében, ha a légitársaság ezt engedélyezi. Az Opál Travel Kft. a repülőjegy kiállításakor a vásárolt repülőjegy módosíthatóságának feltételeiről az Utast tájékoztatta, az Utas ezeket tudomásul vette.
A módosítás díja az Utast terheli abban az esetben, ha a repülőjegy a módosítás kérésekor már kiállításra került.
Az Opál Travel Kft. az esetleges járat és időpontváltozásokért értesítési kötelezettséget vállal az Utas által megadott címre, telefonszámra.
Az Opál Travel Kft. az esetleges járat- és időpontváltozásokért, járat késésekért és törlésekért semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Elállás a szerződéstől:

Az Utas a szerződéstől csak írásban vagy személyesen, aláírásával igazolva állhat el. E pont alkalmazásában az Utas elállásának tekintendő az utazásnak a 4. pontban meghatározott okból történő törlése is.

Szálláshely, vagy egyéb földi szolgáltatás előleggel történt megrendelésekor a szerződéstől való elállás esetén az Utas köteles az Opál Travel Kft. részére az alábbi költségtérítést megfizetni:
-    az utazás megkezdése előtti 35. napig személyenként 5000,- Ft-ot, azaz ötezer forintot és az esetleges vízumügyintézés díját
-    34-15. napig: a teljes részvételi díj 40%-át és az esetleges vízumügyintézés díját
-    14-8. napig a teljes részvételi díj 70%-át és az esetleges vízumügyintézés díját
-    7 napon belül a részvételi díj teljes összegét és az esetleges vízumügyintézés díját.

Az Opál Travel Kft. ettől eltérő mértékű költségtérítést kérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő.

Repülőjegy foglalása esetén az elállás kérésekor a még ki nem állított repülőjegy költség nélkül lemondható.
Az elállás kérésekor a már kiállított repülőjegy részvételi díja a légitársaságok utazási feltételei, szabályzata és díjszabásai alapján lemondási költséggel akkor téríthető vissza, ha a légitársaság ezt engedélyezi. Az Opál Travel Kft. a repülőjegy kiállításakor a vásárolt repülőjegy lemondási feltételeiről az Utast tájékoztatta, az Utas ezeket tudomásul vette.
A lemondás díja az Utast terheli abban az esetben, ha a repülőjegy a lemondás kérésekor már kiállításra került. A lemondás díja a légitársaság által meghatározott díj és az Opál Travel Kft. által meghatározott kezelési költség.
Súlyos betegség, illetve halál esetén az Utasnak lehetősége van kérvényt kell beadni a légitársasághoz a jegy árának méltányossági alapon történő visszafizetéséért.

Nem terheli költségtérítés az Utast, ha nem saját érdekkörében felmerült okokból áll el a szerződéstől, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja,  illetőleg a program lényegesen megváltozott az Utas által megrendelttől.


7. Elállás az Opál Travel Kft. Kft. részéről:

Ha az Opál Travel Kft. az utazási szerződéstől a saját érdekkörében felmerült okból áll el, az Utas jogai a következők:
- Az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Opál Travel Kft. –nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb az Opál Travel Kft. köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.
- Ha az Opál Travel Kft. nem tudja a leelőlegezett szolgáltatást biztosítani, az Utas az Opál Travel Kft. részére írásban igényelheti az erre a szolgáltatásra befizetett előleg összegének visszatérítését.

8. Reklamáció:

Az Opál Travel Kft. felel az általa vállalt szolgáltatásnak a szerződésben és a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti teljesítéséért. Az Utas jogosult a szerződésszegésből eredő kárát az „R” és Ptk. rendelkezésének megfelelően érvényesíteni. Az Utas az esetleges kifogást köteles az utaskísérővel (a helyszíni szolgáltatóval) haladéktalanul felvett jegyzőkönyvben rögzíteni, és az utazás befejezését követően 15 napon belül – jogvesztés terhe mellett – az Opál Travel Kft. telephelyén bejelenteni, a fel nem használt repülőjegy és/vagy voucher összes példányát és a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv eredeti példányát az Opál Travel Kft alkalmazottjának bemutatni.. Az Utas által elfogadott számla nem minősül jegyzőkönyvnek. Az Utasnak jogában áll a szolgáltatás igénybevételét elutasítani amennyiben azt a helyszínen egyéb, az előre közöltektől eltérő feltételekhez kötik, ezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni a helyszínen amit a szolgáltató, vagy az utaskísérő szintén aláírt.A felvett, részletes jegyzőkönyv egy példányát az utazás befejezését követő 15 napon belül – jogvesztés terhe mellett – az Utasnak az Opál Travel Kft-hez el kell juttatnia, ellenkező esetben a szolgáltatás részvételi díjának összegét az Opál Travel Kftnek nem áll módjában visszatéríteni.(Ezek alól kivételt képez az előre megrendelt transzfer, amelyenek díját az Opál Travel Kft.–nek semmilyen esetben nem áll módjában visszatéríteni).
Indokolt reklamáció esetén arányos összegű visszatérítésre jogosult az az Utas, aki szolgáltatásonként a szolgáltató által kiadott jegyzőkönyv eredeti példányával rendelkezik. Ennek a jegyzőkönyvnek világosan tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatást milyen okból nem vette igénybe az Utas (pl. minőségi kifogás). Az Opál Travel Kft. vállalja, hogy az Utas kártérítési igényét a kifogásolt szolgáltatást nyújtó partner cég felé továbbítja.
Az Opál Travel Kft. a mellékelt tájékoztatókban leírtak szerinti, de legfeljebb a befizetett teljes részvételi díj összegéig vállal kártérítési (a sérelemdíjat is ideértve) kötelezettséget a hibás teljesítés miatt. Az Opál Travel Kft. nem vállal felelősséget az elmaradt haszonból fakadó károkért (ideértve az üzleti haszon elmaradását, stb.).
Nem terheli felelősség az Opál Travel Kft. –t a közlekedési eszközök esetleges késéséből, vagy vis majorból adódó károkért. Nem köteles továbbá a részvételi díjat csökkenteni, ha az Utas valamilyen szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Az Utas által igénybevett szolgáltatást elfogadottnak kell tekinteni.
Ezeket a korlátozásokat a Felek a részvételi díj összegének megállapításánál figyelembe vették. A kártérítés összegének korlátozását a Felek lényeges feltételnek tekintik, amely nélkül az utazási szerződést nem kötötték volna meg.

Az Opál Travel Kft. a – erre irányuló kérelmére - megkísérel, segítséget nyújt az Utasnak akkor is, ha vis major vagy harmadik személy miatt támadnak nehézségei, , és a vis majort illetve nehézséget, az Opál Travel Kft. nem láthatta előre, illetve azt nem volt lehetősége elhárítani. Az ilyen okokból bekövetkezett változásokért az Opál Travel Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Az ilyen tevékenységből fakadó, többletköltségek az Utast terhelik.

9. A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Az Opál Travel Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez az Utasnak a megvásárolni kívánt utazás végétől számítva 6 hónapig érvényes útlevéllel, vízumkötelezettség esetén érvényes vízummal kell rendelkeznie. Jelen szerződés aláírásával az Utas elismeri, hogy e feltételeknek eleget tett, a szükséges feltételek tudatában köti meg az utazási szerződést. Az útlevél, illetve a vízum hiányából eredő kárért az Utast terheli a felelősség, az Opál Travel Kft. ezek hiányából fakadó károkért (érvényes útlevél, vagy vízum hiánya) semmilyen felelősséget, és díj visszafizetési garanciát nem vállal.

10. Egyéb feltételek:

Az utas köteles ellenőrizni, hogy az általa átvett dokumentumok (repülőjegy, voucher) a megfelelő, útlevélben szereplő névre szólnak. A járattörlésekből- módosításokból eredő károkért, a repülőkön nyújtott ellátásért és szolgáltatásokért az Opál Travel Kft. nem vállal felelősséget. A kiállított repülőjegyek visszaútját az utazás előtt legkésőbb 72 órával az Utas a légitársaságnál köteles megerősíteni (rekonfirmálni). Az Utas felelőssége az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum), a célországban esetlegesen előírt minimális valutaellátmány megléte, valamint az előírt egészségügyi követelményeknek való megfelelés (esetleges kötelező védőoltások). Az Opál Travel Kft. az ezek hiányából keletkezett károkért felelősséget, utazási díj visszafizetési garanciát nem vállal.E szerződésben nem szabályozott kérdésekben az „R”, a Ptk. és egyéb jogszabályok irányadóak.A fentieket tudomásul vettem és elfogadtam.___________________________        ________________________________
            utas                                             Opál Travel Kft. képviselője
Kelt: Budapest, __________________
Mellékletek:
-    1. számú melléklet: Belépőjegy vásárlásról szóló kikötések, rendelkezések


Utazási Szerződés 1. számú melléklet


Belépőjegy vásárlásról szóló kikötések, rendelkezések
1.    Az Utas tudomásul veszi, hogy az Opál Travel Kft. az esetleges sport és egyéb kulturális rendezvényekkel kapcsolatban nem utazási szolgáltatást nyújt, hanem jegyárusítást végez. Ennek megfelelően az Utas nem lefoglalja, vagy előfizeti, hanem megrendeli, illetve megvásárolja a sporteseményre szóló jegyet, attól függetlenül, hogy a jegy esetleg nem kerül a szerződés megkötésével egyidejűleg az Utas birtokába.
Az Opál Travel Kft. nem vállal felelősséget a külföldi jegyértékesítő cégek hibájából felmerülő károkért, illetve a megrendelt, illetve megvásárolt jegyek kellékhibáiért.
Az Utas tudomásul veszi, hogy ezen szigorított feltétel azért kerül kikötésre, mert az Opál Travel Kft. a lefoglalt és kifizetett jegyigénylések alapján maga is megrendeli és egyidejűleg kifizeti a jegyeket a külföldi jegyértékesítő cég részére, vagyis az Opál Travel Kft-nél felesleges jegy, vagy cserealapot képező jegy nem áll rendelkezésére, illetőleg a külföldi jegyértékesítő cég sem fogad el visszaadott jegyet.

2.    Az Utas tudomásul veszi, hogy a jegy ára tartalmazza az Opál Travel Kft. eljárási díját és a beszerzéssel járó költséget.

3.    A változás jogának fenntartása: Az Utas tudomásul veszi, hogy a nemzetközi sportéletben kialakultnak megfelelően a sportesemény rendezői a változás jogát fenntartják, sőt a mérkőzések időpontja a televíziós közvetítések miatt, a közvetítéseknek megfelelően változhat. A sportesemények meghirdetettől eltérő időpontban történő megtartásáért az Opál Travel Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítési felelősséggel nem tartozik (pl. nem téríti meg a repülőjegy, vagy szállás költségét)

4.    Az Utas tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a hatóságok, a belépőjegyet értékesítő külföldi cég megbízottja, vagy a verseny szervezői a sporteseményt lemondják, vagy megtiltják a belépőjegyekkel való belépést (pl. csak névre szóló bérlettel lehet belépni), vagy egyéb az Utast korlátozó rendelkezést hoznak, mely miatt az Utas a sporteseményt nem tudja megtekinteni. Az Utas tudomásul veszi, az ilyen esetekben az Opál Travel Kft-n kívülálló és az Opál Travel Kft. által nem befolyásolható körülmény miatt kerül az Utas olyan helyzetbe, hogy sporteseményen nem tud részt venni.

5.    Az Utas az említetteket elfogadja, egyúttal tudomásul veszi, , hogy a jegyek elosztását az Opál Travel Kft. befolyásolni nem tudja. – az Utas igényeit ugyanakkor jogosult a külföldi jegyértékesítő cég felé továbbítani. Mindezekre tekintettel a jegyek által biztosított hely rendelkezésre állásáért, elhelyezkedéséért, komfortfokozatáért, egymással utazó résztvevők esetén a jegyek szomszédos elhelyezkedésének hiányáért reklamációt, módosítási, illetve kártérítési igényt az Utas nem terjeszthet elő.

 

 

 

 

Utazási Információ

amadeus.net
Tovább az amadeus.net oldalára (angolul)
 

 

Kövessen minket Facebook oldalunkon is!